ยินดีต้อนรับ

ระบบสารสนเทศผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ.สามัญ

  • เพิ่มคณะ อ.ก.พ. ในสังกัดของท่าน
  • ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน
    • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • ด้านการบริหารและการจัดการ
    • ด้านกฎหมาย
  • ค้นหาประวัติการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ